Phát động thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 4/1/2017, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam chính thức tổ chức phát động Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” năm 2018.

 

 

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN chính thức phát động thi đua trong Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn: Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo đồng chí Khuất Quang Mậu, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, đây cũng là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước. Năm 2018 được Tập đoàn chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm xây dựng Tập đoàn trở thành một trong các Tập đoàn Điện lực hàng đầu ASEAN và khu vực.

Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức phát động các trào thi đua với các nội dung trọng tâm, trọng điểm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn trên nền tảng công nghệ hiện đại để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả lao động có trình độ cao; xây dựng môi trường học tập, văn hóa học tập tại các đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực thi công việc; nghiên cứu và triển khai các mô hình quản trị hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện; không để xảy ra khủng hoảng truyền thông tại các đơn vị và Tập đoàn nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của EVN và các đơn vị đó là phải đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, ổn định việc làm để giữ vững ổn định mức thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động.

Các cấp công đoàn và tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tham gia, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình đổi mới, tái cơ cấu doanh nhiệp; cùng với chuyên môn tham gia xây dựng các chế độ, chính sách có lợi cho người lao động trong quá trình sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp làm tốt công tác an sinh, xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn tổ chức đăng ký giao ước thi đua trước ngày 01/3/2018 với Tập đoàn để theo dõi và làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua năm 2018. Phong trào thi đua được tiến hành sơ kết, tổng kết để lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

Phối hợp với các cơ quan báo chí  truyền thông để thông tin, tuyên truyền về những kết quả của các phong trào thi đua, giới thiệu những gương điển hình, người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trực tiếp lao động sản xuất tạo sức lan tỏa trong toàn ngành và ra ngoài xã hội.

Các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm năm 2018, cụ thể:

 - Điện thương phẩm: 190,54 tỷ kWh, tăng 9,5% so với năm 2017;

- Điện sản xuất và mua: 210,49 tỷ kWh, tăng 9,38% so với năm 2017

- Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,2%;

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn: SAIDI: 728 phút, SAIFI: 9,97 lần, MAIFI: 2,0 lần;

 - Sản lượng điện truyền tải: 181,2 tỷ kWh, tăng 9,6% so với năm 2017;

- Thời gian tiếp cận điện năng (các thủ tục của Điện lực ) ≤ 7 ngày;

- Đầu tư xây dựng với tổng giá trị 127.842 tỷ đồng;

 - Năng suất lao động tăng từ 8 - 10% so với năm 2017. Toàn Tập đoàn và từng đơn vị đạt kế hoạch lợi nhuận.

Lương Nguyên/Icon.com.vn


  • Lương Nguyên/Icon.com.vn